Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Huizer Hockey Kamp en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten.

Inschrijving HuizerHockeyKamp

Inschrijving voor het Huizer Hockey Kamp geschiedt via het indienen van het ingevulde Inschrijfformulier op de website en het voldoen van de kampsom. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de kampsom komt de overeenkomst tot stand. Hiertoe ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging met bevestiging van deelname van de deelnemer aan het Huizer Hockey Kamp.

Betaling Kampsom

Betaling van de kampsom dient plaats te vinden binnen 14 dagen na het indienen van het Inschrijfformulier. Pas na ontvangst van de Kampsom door Huizer Hockey Kamp komt de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Huizer Hockey Kamp tot stand. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van het kamp dient betaling plaats te vinden per omgaande na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

Deelname Huizer Hockey Kamp

Deelnemers worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier van de site én ontvangst van de kampsom. Het Huizer Hockey kamp behoudt zich het recht deelnemers op een wachtlijst te plaatsen bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers.

Annulering door opdrachtgever

Bij annulering van de overeenkomst door de deelnemer worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Bij annulering van de overeenkomst tot 8 weken voor aanvang van het kamp is de deelnemer 25 % van de gehele kampsom verschuldigd aan Huizer Hockey Kamp.
Bij annulering van de overeenkomst tot 4 weken voor aanvang van het kamp is de deelnemer 50% van de gehele kampsom verschuldigd aan het Huizer Hockey Kamp.
Bij annulering van de overeenkomst binnen 4 weken voor aanvang en bij het vervroeg verlaten van het kamp is de deelnemer de gehele kampsom verschuldigd aan het Huizer Hockey Kamp
Alleen na overleg met de organisatie van het Huizer Hockey Kamp is in geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van het Huizer Hockey Kamp de opdrachtgever gerechtigd een andere deelnemer in zijn plaats te doen stellen. Hierbij gaan deelnemers die op de wachtlijst staan voor. Aan de deelnemer die annuleert worden dan € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Instructies en gedragsregels

De deelnemer dient zich tijdens het HuizerHockeyKamp te houden aan alle redelijke instructies en gedragsregels van het Huizer Hockey Kamp, de organisatie en de staff. De deelnemer die zich hier niet aan houdt kan door het Huizer Hockey Kamp van (voortzetting van) het Huizer Hockey Kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer en tevens heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van de Kampsom.

Aansprakelijkheid van Huizer Hockey Kamp en Huizer Hockeyclub

Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van het Huizer Hockey Kamp en/of Huizer Hockeyclub, zijn het Huizer Hockey Kamp en de Huizer Hockeyclub niet aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staff van het Huizer Hockey Kamp als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de deelnemers toebehoren.

Annulering Huizer Hockey Kamp

Het Huizer Hockey Kamp heeft het recht het Huizer Hockey Kamp te annuleren bij onvoldoende Deelnemers. De reeds betaalde Kampsom zal aan de deelnemer worden teruggestort.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie weken door het Huizer Hockey Kamp bewaard. Na het verstrijken van deze periode is het Huizer Hockey Kamp gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.

Verzekering Deelnemer

De deelnemer is verplicht een reis- ongevallenverzekering, met bij voorkeur een uitgebreide sportdekking, af te sluiten gedurende de periode van het Huizer Hockey Kamp.